Οι εικόνες είναι του κυρίου Brandon Allen…

PS

Εχει στήσει μια σειρά από φωτο video game controllers των
PlayStation, NES, Dreamcast, Xbox, αλλά και άλλων στο χειρουργικό τραπέζι…

11

Nintendo

Xbox