Για να το δείτε;

Interstellar

Πληκτρολογήστε στο official Interstellar website “7201969,” – July 20, 1969 και θα το δείτε