Κάποιος αποφάσισε, και προχώρησε στο να το κάνει…

55

‘Heil to Disney Magic…’