Μια πραγματικά εντυπωσιακή δουλειά!

PARALLAX, a Sony RX0 Film from Edsel on Vimeo.

Και το making of !

The Making of Parallax – BTS look at the Sony RX0 Film by Edsel from Edsel on Vimeo.