Με τα σχέδια του θρύλου. Για να δούμε πως το είχαν σκεφτεί το…

δημιούργημα.