Και η εταιρία ετούτη μπαίνει στο ‘παιχνίδι’. Στο παιχνίδι της Active Noise…

…Cancellation τεχνολογίας.