Μια νέα οικογένεια. Μια επιστροφή σε παλαιότερα σχέδια αλλά ταυτόχρονα και μια…

…σύνδεση μιας άλλης εποχής με το σήμερα.