Για την DRM πληροφορία δεν είναι απλά δύναμη αλλά πλέον είναι η διαφορά της νίκης από την ήττα. Στη Γαλλία η Διεύθυνση που είναι και η…

…αρμόδια είναι η Direction du renseignement militaire (DRM). Δείτε πως λειτουργεί.