1025569000

Ποιοι Ολυμπιακοί; Η Mother Russia αποφάσισε πως θέλει να ‘ενώσει’ τις χώρες που θεωρεί φίλες και το κάνει με το δικό της τρόπο: War Games. Κίνα, Πακιστάμ, Ιράν και 17 χώρες ξεκίνησαν τους Αγώνες στα International Army Games, μια γιορτή καταστροφής κοντά στη Μόσχα.

1025300949

Η τρέλα έχει μέσα και έναν αγώνα που ονομάζεται ‘tank biathlon’ μέσα στο οποίο τα τέρατα της αρματικής τεχνολογίας όπως το Τ-72B3 διαλύπυν και πυροβολούν. Στα ‘αθλήματα’ υπάρχει ‘sniper frontier,’ σκυταλοδρομία νοσοκόμων και ‘masters of artillery fire’ μεταξύ άλλων (!) ενώ πέρα από τηλεοπτική κάλυψη online το streamάρουν και online.

Από το ΝΑΤΟ μια μικρή ομάδα στείλαμε μόνο εμείς.

0

1

MOSCOW REGION, RUSSIA. AUGUST 1, 2015. A participant in a tank biathlon at the opening ceremony of the 2015 International Army Games at Alabino testing range in Moscow region. Artyom Geodakyan/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. 1 àâãóñòà 2015. Ó÷àñòíèê ñîðåâíîâàíèé ïî òàíêîâîìó áèàòëîíó íà ïåðâûõ Àðìåéñêèõ ìåæäóíàðîäíûõ Èãðàõ-2015 íà ïîëèãîíå Àëàáèíî. Àðòåì Ãåîäàêÿí/ÒÀÑÑ
MOSCOW REGION, RUSSIA. AUGUST 1, 2015. A participant in a tank biathlon at the opening ceremony of the 2015 International Army Games at Alabino testing range in Moscow region. Artyom Geodakyan/TASS
Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. 1 àâãóñòà 2015. Ó÷àñòíèê ñîðåâíîâàíèé ïî òàíêîâîìó áèàòëîíó íà ïåðâûõ Àðìåéñêèõ ìåæäóíàðîäíûõ Èãðàõ-2015 íà ïîëèãîíå Àëàáèíî. Àðòåì Ãåîäàêÿí/ÒÀÑÑ

4

6

7

8